Bestuur

Wonen Midden-Delfland wordt bestuurd door één directeur-bestuurder.

Peter van Ling is verantwoordelijk voor het bepalen en realiseren van de koers, het beleid, de strategie, de resultaten en de organisatie. Hij legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen.

De directeur-bestuurder is aangesteld voor een periode van vier jaar, met een optie tot verlenging met periodes van vier jaar. De eventuele herbenoeming gebeurt door de Raad van Commissarissen, met inachtneming van het Bestuursreglement. De benoeming wordt ter toetsing voorgelegd aan de minister. De beloning is in overeenstemming met de Wet normering topinkomens.

Raad van Commissarissen
De benoeming van de leden van de Raad van Commissarissen en de werkwijze zijn vastgelegd in het Reglement Raad van Commissarissen. In dit reglement is te vinden hoe de Raad van Commissarissen de organisatie bijstaat invulling te geven aan de principes van de Governance-code. Ook de vergoedingen voor de leden zijn in overeenstemming met de Wet normering topinkomens. Ook de Honoreringscode Commissarissen van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties is van toepassing,

Snel naar

Pijl