Governance

Governance is de manier waarop wij invulling geven aan het besturen van onze organisatie en hoe wij daarover verantwoording afleggen.

Wonen Midden-Delfland is aangesloten bij Aedes, de landelijke koepel van woningcorporaties. Als lid van Aedes onderschrijven wij de Governancecode.
De Governance-code bevat normen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing. Leden van Aedes worden aangesproken op de naleving van deze normen. Ook de leden zelf kunnen elkaar hierop aanspreken.  

Visitatierapport
Een van de normen is dat wij ons tenminste eenmaal in de vier jaar onafhankelijk laten visiteren. Visitatie is een middel om verantwoording af te leggen over ons maatschappelijk functioneren aan de belanghouders. In oktober 2019 zijn er gesprekken gevoerd tussen onze belanghouders en de visitatiecommissie. De uitkomsten zijn meegenomen in het visitatierapport. Het rapport is daarna besproken in de vergadering met de Raad van Commissarissen van 5 maart 2020. Naar aanleiding van deze vergadering hebben wij een zienswijze opgesteld die samen met het visitatierapport is verstuurd naar de minister.

Snel naar

Pijl